I quit job and start new business

I open Jiu-Jitsu Dojo at oct 27th 2019

Why? because I love martial arts!

Come my Dojo and practice Jiu-Jitsu with TFO members!

There is a famous dumpling shop under the dojo

After Jiu-Jitsu let’s eat dumplings!

Triforce Jiu-Jitsu Ojima 2F 4-8-9 Ojima Kotoku Tokyo

Daizo Ishige